NEWS

INTER TRANSPORT NEWS

October 09, 2017

บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสนับสนุนการทำธุรกิจ และการดำเนินงานของ บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด

ที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนออกของ (CUSTOMS BROKER) เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรว่าด้วยพิธีการการนำเข้าสินค้า และส่งออกสินค้า ที่ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปีให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นบริการสนับสนุนให้การบริการของบริษัทในเครือร่วมกันมีลักษณะที่เป็นบริการแบบ ONE STOP SERVICE

More

October 05, 2017

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
สำนักงานชื่อ บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
อยู่เลขที่ 95/13 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77
แขวงช่วงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

More

October 05, 2017

การออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ

การออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ เครื่องหมายแสดงประเทศ การแปลใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพื่อการใช้รถนอกราชอาณาจักร
1. การออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและ เครื่องหมายแสดงประเทศ
หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ มีสีปกแบ่งเป็น 3 สี คือ
(1) สีเขียว สำหรับรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
(2) สีม่วง สำหรับรถที่จะทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
(3) สีฟ้า สำหรับรถของคณะผู้แทนทางการทูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ

More

October 05, 2017

การขออนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางบก

การประกอบการขนส่ง
1. การประกอบการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แบ่งเป็น การขนส่งไม่ประจำทาง การประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ การประกอบการรับจัดการขนส่ง
1.1 การประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

More