HOME

INTER TRANSPORT

บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้านำเข้าและขนส่งสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศ โดยมี บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด ที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนออกของ(Customs Broker) เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความสะดวกสบาย ต้นทุนต่ำ และสามารถบริหารจัดการสินค้าทั้งการนำเข้า และส่งออกสินค้าเป็นไปตามแผน ตามกำหนดระยะเวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ เราให้มากกว่าคำว่า “ บริการ ”