บริษัทที่คุณสามารถไว้วางใจ

  The Company You can trust


ส่งมอบสินค้าตามเวลาที่กำหนด

Deliver on your promise

Welcome to P & P INTER TRANSPORT CO.,LTD.

จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และบริการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ปัญหาที่พบบ่อย สาเหตุและการแก้ไข

 • Q : การรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปบรรจุสินค้าส่งออกที่โรงงานล่าช้า
  Q : การรับตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปบรรจุสินค้าส่งออกที่โรงงานล่าช้า

  A : สาเหตุ ลานรับตู้บางลานมีจำนวนตู้น้อย บางลาน ก็มีปริมาณงานมาก สถานที่ เครื่องมือไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน

  การแก้ไข ประการแรกการจองเรือควรเลือกลานรับตู้ที่มีประสิทธิภาพในการบริการเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ด้วย ประการที่สอง เผื่อเวลาในการทำงานมากขึ้น แต่วิธีนี้มีความเสี่ยงเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น

 • Q : คุณภาพตู้คอนเทนเนอร์รับมาแล้วไม่เหมาะกับการบรรจุสินค้า
  Q : คุณภาพตู้คอนเทนเนอร์รับมาแล้วไม่เหมาะกับการบรรจุสินค้าเช่น ตู้เก่า ตู้เปียกชื้นมาใช้บรรจุอาหาร

  A : สาเหตุ การบริการการดูแลจัดการตู้ของ Survey และปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ทีจำกัดของลานรับตู้

  การแก้ไข ประการแรกประสบการณ์การรับตู้ของบริษัทขนส่ง หรือประสบการณ์ของผู้บรรจุสินค้าจะบอกลานรับตู้ที่มีปัญหา การเลือกใช้ควรหลีกเลี่ยงลานรับตู้ดังกล่าว
  ประการที่สอง ควรเน้นย้ำความต้องการคุณภาพตู้ที่ดีต่อเอเยนต์หรือ Freight Forwarder เช่นเกรด A, B, C ในขณะจองเรือและให้แจ้งความต้องการเราไปที่ลานรับตู้ด้วย
  ประการที่สาม พนักงานขับรถบรรทุกช่วยเหลือในการดูสภาพตู้คอนเทนเนอร์ที่ลานรับตู้จ่ายให้

 • Q : การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก ปิดตู้ใส่ซีลผิดตำแหน่ง กรณีมากกว่า 1 ตู้
  Q : การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก ปิดตู้ใส่ซีลผิดตำแหน่ง หรือใส่ซีลผิดตู้กรณีมากกว่า 1 ตู้คอนเทนเนอร์

  A : สาเหตุ การกำหนดบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และมีความรู้เข้าใจ วิธีการที่ถูกต้องในการซีลตู้

  การแก้ไข ประการแรก โรงงานรับผิดชอบการใส่ซีลตู้ กำหนดให้ระดับหัวหน้าหรือผู้ช่วยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบซีลตู้หลังจากนำสินค้าบรรจุเข้าตู้เรียบร้อยแล้ว
  ประการที่สอง อธิบายความสำคัญของซีล ข้อกำหนดในการขนย้ายสินค้าและทางศุลกากรที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าของโรงงาน
  ประการที่สาม กำหนดคนขับรถบรรทุกเป็นผู้ใส่ซีล
  ประการที่สี่ การใส่ซีลตู้มากกว่า 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ให้ดูเอกสารประกอบการใส่ซีลตู้

 • Q : การคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าแล้ว ไม่ทันเวลา Closing Time ตามที่สายเรือกำหนด
  Q : การคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ทันเวลา Closing Time ตามที่สายเรือกำหนด

  A : สาเหตุ การวางแผนการบรรจุสินค้าส่งออก ระยะเวลาการบรรจุและการวางแผนระยะเวลาการขนส่งตู้สินค้าไปท่าเรือ

  การแก้ไข ประการแรก การวางแผนการผลิตสอดคล้องกับวัน เวลา Closing Time
  ประการที่สอง การขอขยายเวลา Closing Time กับสายเรือขณะที่ประเมินไม่สามารถส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ได้ทันเวลา
  ประการที่สาม การเพิ่มแรงงาน เพิ่มเครื่องมือเพื่อย่นระยะเวลาบรรจุสินค้า
  ประการที่สี่ คนขับรถบรรทุกมีประสบการณ์สูง การขับและการเลือกเส้นทาง

 • Q : สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงงาน ดีกว่าการนำสินค้าบรรจุที่ท่าเรือ เพื่อการส่งออก
  Q : สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงงาน ดีกว่าการนำสินค้าบรรจุที่ท่าเรือ ส.ต.ส. ร.พ.ท. (ICD) เพื่อการส่งออก

  A : สาเหตุ ต้นทุนการดำเนินงานและสภาพสินค้าต่อการบรรจุสินค้าที่แตกต่างกัน

  การแก้ไข ประการแรก การบรรจุสินค้าที่โรงงานต้นทุนรวมน้อยกว่า การบรรจุสินค้าที่ท่าเรือ
  ประการที่สอง สินค้าลดความเสียหาย เนื่องจากการบรรจุสินค้าโรงงานมีการขนส่งครั้งเดียวและแรงงานการควบคุมได้ดีกว่า

 • Q : สินค้านำเข้าสูญหายจากตู้คอนเทนเนอร์
  Q : สินค้านำเข้าสูญหายจากตู้คอนเทนเนอร์

  A : สาเหตุ การบรรจุสินค้าไม่ครบถ้วน หรือสินค้าหายระหว่างทางการขนส่งท่าเรือมาโรงงาน

  การแก้ไข ประการแรก การบรรจุสินค้าไม่ครบถ้วน ณ ต้นทางที่ต่างประเทศ หากซีลต้นทางตามB/L ยังคล้องอยู่กรณีศุลกากรยกเว้นการตรวจ
  ประการสอง กรณีที่สองการบรรจุสินค้าไม่ครบถ้วน ณ ต้นทางที่ต่างประเทศ สินค้าถูกตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร และมีการใส่ซีลตู้คอนเทนเนอร์จากจุดตรวจมาส่งที่โรงงานและมีการแจ้งเบอร์ซีลในใบส่งสินค้า

 • Q : การเสียค่าใช้จ่ายค่า Demurrage ตู้คอนเทนเนอร์
  Q : การเสียค่าใช้จ่ายค่า Demurrage ตู้คอนเทนเนอร์

  A : สาเหตุ สินค้าอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เกินระยะเวลาที่สายเรือกำหนดระยะเวลาการใช้ตู้

  การแก้ไข ประการแรกการรับเอกสารจากต่างประเทศและดำเนินพิธีการศุลกากรโดยทันที
  ประการที่สอง การรับทราบระยะเวลากี่วันหลังเรือเข้าที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการการนำเข้าภายในเวลาดังกล่าว